Dokument archiwalny

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych od 20 maja 2016 r.
Stan na: 31 stycznia 2017 r. 

Numer kolejny w ewidencjiNazwa stowarzyszenia zwykłegoDaty wpisów do ewidencji1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego 3. Środki działania stowarzyszenia zwykłegoAdres siedziby stowarzyszenia zwykłegoReprezentacja stowarzyszenia zwykłegoOrgan kontrali wewnętrznej stowarzyszenia zwykłegoRegulamin działalności stowarzyszenia zwykłegoStatus organizacji pożytku publicznegoPrzekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłegoLikwidator stowarzyszenia zwykłegoZastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoruUwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Stowarzyszenie Zielone Kliny 17.06.2016 r. 1. 1. Prowadzenie działań zmierzających do poznania zasobów przyrodniczych fauny i flory w dzielnicy. 2. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. 3. Szerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym, jego zagrożeniach i metodach ochrony. 4. Promocja inicjatyw społecznych. 5. Wspieranie harmonijnego organizowania terenów zielonych dzielnicy. 2. Województwo Małopolskie. 3. 1. Prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej. 2. Współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania. 3. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku ochrony środowiska naturalnego. 4. Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego województwa małopolskiego. 5. Organizowanie spotkań, pikników społecznych zmierzających do ochrony środowiska naturalnego województwa małopolskiego. 3. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku ochrony środowiska naturalnego. 4. Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego województwa małopolskiego. 5. Organizowanie spotkań, pikników społecznych zmierzających do ochrony środowiska naturalnego województwa małopolskiego. ul. Mieczykowa 7/16 30 - 389 Kraków Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Małgorzatę Muchę Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej. Uchwała nr 2/05/2016 z 23.05.2016 r. NIE - - - SO-07.512.28.2016
2. Kraków Przeciwko Referendum 2016 20.06.2016 r. 1. 1) Informowanie mieszkańców Krakowa o zasadach organizacji referendum lokalnego organizowanego w Krakowie w roku 2016. 2) Integracja środowiska lokalnego. 3) Inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w środowisku lokalnym. 2. Rzeczpospolita Polska 3.1) Spotkania z mieszkańcami 2) Akcje informacyjne w internecie i prasie lokalnej ul. Wiśniowa 16/56 31 - 426 Kraków Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Łukasza Wantucha Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej. Uchwała z 15.06.2016 r. NIE - - - SO-07.512.29.2016
3. Adsum Media 5.07.2016 r. 1. 1. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2. Promocja zdrowia, sportu i zdrowego stylu życia. 3. Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. 4. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 5. Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 6. Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. 7. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 8. Upowszechnianie ochrony praw konsumentów. 9. Działalność promująca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności. 10. Działalność z zakresu ekologii i ochrony zdrowia. 11. Działalność na rzecz integracji międzynarodowej. 12. Promocja i organizacja wolontariatu. 2. Rzeczpospolita Polska 3. 1. Prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej. 2. Prowadzenie działalności informacyjnej w tym prowadzenie portalu. 3. Prowadzenie spotkań, szkoleń, wykładów, seminariów, warsztatów. 4. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, wystaw, konkursów, koncertów. 5. Organizowanie wydarzeń sportowych, rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych. 6. Organizowanie akcji medialnych (kampanii oraz akcji społecznych). 7. Organizowanie porad prawnych i obywatelskich. 8. Współpracę z innymi organizacjami non-profit ul. Kluczborska 4/92 31 - 271 Kraków Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Agnieszkę Ziębę Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej. Uchwała z 5.06.2016 r. ; Uchwała z 29.06.2016 r. - nowy regulamin NIE - - - SO-07.512.27.2016
4. Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim "Sagittarius" przy Jednostce Wojskowej Nr 4009 w Krakowie 12.08.2016 r. 1. 1.Działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni żołnierzy, byłych żołnierzy i ich rodzin. 2. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, żołnierzy i ich rodzin. 3. Promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni. 2. Rzeczpospolita Polska 3. 1. Organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów. 2. Współpracę ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, w szczególności z grupami rekonstrukcji historycznej. 3. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji. ul. Ułanów 43 30 - 901 Kraków Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Pawła Lisa Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej. Uchwała nr 2 z 5.07.2016 r. Uchwała nr 5 z 11.08.2016 r. - nowy regulamin NIE - - - SO-07.512.31.2016
5. Stowarzyszenie Stańczyka 6.09.2016 r. 1.1. Celem Stowarzyszenia jest rozwój i realizacja idei demokratycznych oraz społeczeństwa obywatelskiego poprzez ochronę oraz upowszechnianie, rozwój systemowych jak i praktycznych możliwości korzystania z praw, wartości i koncepcji: 1) prawa do informacji, w tym swobodnego przepływu informacji oraz realizacji koncepcji otwartych danych, 2) wolności zrzeszania się, 3) prawa do wniosków, skarg i petycji, 4) aktywności społecznej i obywatelskiej, 5) partycypacji obywatelskiej w rządzeniu swoim państwem, w szczególności na poziomie samorządowym, 6) dobrego rządzenia, 7) kontroli obywatelskiej, z uwzględnieniem kontroli i analizy finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych. 2. Rzeczpospolita Polska 3. Cele wymienione w § 3 Stowarzyszenie może realizować poprzez: 1) szkolenia, warsztaty, seminaria, wykłady i konferencje, 2) kontrolę obywatelską (tzw. strażnictwo), w szczególności prowadząc działalność interwencyjną i monitoringi, 3) działalność wydawniczą lub biblioteczną, w szczególności w formie elektronicznej, obejmującą zarówno publikacje zwarte jak i periodyczne, 4) tworzenie lub prowadzenie w drodze elektronicznej wortali, portali lub serwisów internetowych, stron www, blogów, for i list dyskusyjnych, 5) działalność doradczą, 6) działalność rzeczniczą i opiniodawczą, 7) prowadzenie Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka i rozwijanie jej działań poprzez korzystanie z przyznanych jej statutem uprawnień wpływu na organy, statut i strategię Fundacji, o ile jej statut je przewiduje oraz udział członków Stowarzyszenia w jej działaniach. ul. Sławkowska 12 31 - 014 Kraków Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Annę Borowiec Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej. Uchwała nr 2 z 5.08.2016 r. NIE - - - SO-07.512.33.2016
6. Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim krakowski husar 19.09.2016 r. 31.01.2017 r. 1. 1) działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, 2) popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, 3) promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni. 2. Województwo Małopolskie 3. 1) organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów, 2) współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, w szczególności z grupami rekonstrukcji historycznej, 3) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji. ul. Księdza Ściegiennego 69/115 30 - 809 Kraków Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Jakuba Salawa Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej. Uchwała z 5.09.2016 r. NIE - - - SO-07.512.36.2016
7. Research and Development 2.11.2016 r. 1.1. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 2. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 3. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 4. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; 5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 6. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 7. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 8. turystyka i krajoznawstwo; 9. porządek i bezpieczeństwo publiczne; 10. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 11. reprezentowanie interesów mieszkańców przed organami administracji państwowej, samorządowej i innymi instytucjami państwowymi, bądź podmiotami gospodarczymi. 2. Rzeczpospolita Polska 3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym; 2. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami; 3. organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, warsztatów; 4. kierowanie postulatów, skarg, wniosków i petycji do organów administracji publicznej i władz; 5. organizowanie zbiórek charytatywnych; 6. podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie rozwiązań technicznych w codziennym zastosowaniu; 7. podejmowanie tematów związanych z ochroną środowiska – w szczególności ochrona zieleni miejskiej; 8. podejmowanie tematów ochrony terenów rekreacyjnych i sportowych; 9. działania mające na celu wprowadzenie korzystnych dla mieszkańców, bądź wspólnot lokalnych, decyzji planistycznych oraz rozwiązań transportowych, komunikacyjnych w szczególności dotyczących ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego; 10. opracowywanie i wdrażanie przyszłych form budżetu partycypacyjnego; 11. inicjowanie oraz uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych; 12. opracowywanie i proponowanie alternatywnych zagospodarowań terenu; 13. podejmowanie tematów związanych z szeroko pojętą ekologią; 14. opracowywanie i wdrażanie innowacji technologicznych; 15. opracowywanie wybranych tematów związanych z rewitalizacją obszarów i ich wdrażanie na terenie działania Stowarzyszenia; 16. opracowywanie i wdrażanie nowatorskich metod partycypacji interesariuszy; 17. prowadzenie strony, bądź stron internetowych Stowarzyszenia; 18. integrację społeczności; 19. prowadzenie własnych analiz, ekspertyz; 20. współpracę z innymi podmiotami; 21. zajmowanie się i opracowywanie wybranych przez Stowarzyszenie tematów, na terenie działania Stowarzyszenia; 22. wdrażanie na terenie działania Stowarzyszenia, rozwiązań w celu likwidacji problemów, będących przedmiotem zainteresowania stowarzyszenia, bądź wprowadzenia usprawnień, innowacji na terenie działania Stowarzyszenia. ul. Grzegórzecka 84/14 31 - 559 Kraków Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Rafała Sałek Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej. Uchwała z 25.10.2016 r. NIE - - - SO- 07.512.39.2016
8. "Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis" 2.11.2016 r 1. 1. Wychowywanie członków na świadomych obywateli i patriotów. 2. Obrona wartości chrześcijańskich i tożsamości narodowej. 3. Kultywowanie tradycji akademickich. 4. Rozwijanie więzi braterskich i koleżeńskich wśród członków. 5. Rozwój intelektualny i fizyczny członków. 6. Wzajemna pomoc moralna i materialna. 7. Dostarczanie członkom kulturalnych rozrywek towarzyskich. 2. Rzeczpospolita Polska 3.1. Regularne wewnętrzne spotkania naukowe, wychowawcze, szkoleniowe, sportowe i towarzyskie. 2. Organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć naukowych i społecznych. 3. Wzajemne oddziaływanie na siebie członków Korporacji. 4. Utrzymywanie kontaktów z innymi podobnymi organizacjami w Polsce i za granicą. ul. Daliowa 10/29 30 - 612 Kraków Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Jana Metryckiego Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej. Uchwała z 5.10.2016 r. NIE - - - SO-07.512.41.2016
9. Stowarzyszenie Stare Podgórze 3.11.2016 r. 1.1. reprezentowanie interesów mieszkańców Krakowa, 2. kształtowanie opinii publicznej, 3. współdziałanie z władzami Gminy, instytucjami państwowymi i samorządowymi, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i innymi podmiotami w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia, 4. inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, 5. działania sprzyjające ochronie i racjonalnemu użytkowaniu przestrzeni publicznej, 6. pomoc społeczna realizowana poprzez udzielanie wsparcia osobom tego potrzebującym w sposób zapewniający im bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 7. udzielanie pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mającej na celu ich aktywizację oraz podniesienie jakości życia, 8. wspieranie polityki senioralnej /rewitalizacja/, wsparcie dla osób wykluczonych oraz organizowanie pomocy sąsiedzkiej, 9. podejmowanie działań mających na celu wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców /smart city/, 10. tworzenie, zarządzanie i dbałość o tereny zielone i małą architekturę, 11. promocja postaw obywatelskich, 12. podejmowanie działań na rzecz poprawy środowiska naturalnego, 13. podejmowanie działań w zakresie inicjatyw lokalnych, 14. wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości, 15. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych, 16. wspieranie rewitalizacji nieruchomości na terenie Starego Pogórza, 17. opiniowanie spraw istotnych dla społeczności lokalnych, wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych, 18. wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych, 19. upowszechnianie wiedzy oraz sporządzanie opinii na tematy związane ze Starym Podgórzem, 20. upowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu wiedzy w zakresie objętym celami Stowarzyszenia, 2. Rzeczpospolita Polska 3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez działalność nieodpłatną polegającą na: 1. pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, 2. pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, 3. konserwacji i ochronie miejsc zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych, 4. działalności związanej z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie i inne, 5. działalności mającej na celu ochronę i poprawę sytuacji pewnych grup specjalnych, 6. działalności związanej z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia, 7. wnioskowaniu i opiniowaniu spraw /projektów/ decyzji dotyczących przestrzeni publicznej w tym planów zagospodarowania przestrzennego, 8. działalności charytatywnej, w tym zdobywaniu środków i organizowaniu pomocy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych i seniorów oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 9. zdobywaniu środków i pomocy w realizacji projektów mających na celu poprawę atrakcyjności przestrzeni publicznej zarówno małej jak i „dużej” architektury, 10. tworzeniu własnych projektów dla poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej (w tym porządkowanie ulic, placów, skwerów itp.), 11. znakowaniu ciekawych miejsc (informacyjne, turystyczne), 12. ochronie terenów zielonych i miejsc pamięci, 13. stworzeniu i prowadzeniu bazy o miejscach wymagających rewitalizacji, 14. współpracy z Policją i Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa, 15. kontroli oraz opracowaniu rozwiązań mających na celu poprawę jakości powietrza oraz redukcję hałasu, 16. akcjach marketingowych i promocyjnych; public relations, 17. prowadzeniu strony internetowej i wydawnictw związanych z realizacją celów Stowarzyszenia, 18. przygotowaniu i prowadzeniu kampanii informacyjnych w sprawach społecznych, 19. opiniowaniu spraw ważnych dla społeczności lokalnych, 20. podejmowaniu innych przewidzianych prawem działań dla realizacji celów Stowarzyszenia, 21. organizowaniu konferencji, 22. organizowaniu imprez odpowiadających celom Stowarzyszenia i udział w nich, 23. utrzymywaniu kontaktów z władzami gminy oraz ich jednostkami organizacyjnymi, 24. wydawaniu periodycznego pisma informującego o celach Stowarzyszenia oraz prowadzeniu strony internetowej. ul. Krzemionki 20/3 30 - 525 Kraków Członkami zarządu są: Agnieszka Gilarska - Prezes Agata Porzuczek - Wiceprezes Dariusz Kolasa - Wiceprezez Anna Grodecka - Członek Zarządu Paweł Szlachetka - Członek Zarządu Do oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Członkami Komisji Rewizyjnej są: Rafał Kapuściński - Przewodniczący Anna Stradomska - Wiceprzewodnicząca Mirosław Szczygieł - Wiceprzewodniczący Uchwała z 17.10.2016 r. NIE - - - SO-07.512.40.2016
10. Ostatnia-Śliczna-Kantora 15.11.2016 r. 1. 1) reprezentowanie interesów mieszkańców wobec władz państwowych i samorządowych, 2) wspieranie inicjatyw obywatelskich, 3) podejmowanie działań na rzecz ochrony terenów zielonych i ekosystemów, infrastruktury, infrastruktury społecznej, sportowej i rekreacyjnej, 4) działanie na rzecz ładu urbanistycznego i poprawy komfortu życia w rejonie osiedli Wieczystej, Rakowic i Olszy, 5) dbałość o dziedzictwo historyczne i kulturowe historycznego obszaru Wieczystej, Rakowic i Olszy. 2. Rzeczpospolita Polska 3. 1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) współpraca z organami administracji publicznej i innymi instytucjami i podmiotami, 3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4) organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, 5) propagowanie idei samorządowych w życiu społeczności lokalnej, 6) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, 7) udział w postępowaniach administracyjnych i reprezentowanie stron oraz mieszkańców na ich wniosek. ul. Tadeusza Kantora 6/48 31 - 445 Kraków Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Ewę Krupińską-Lempart Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej. Uchwała z 22.09.2016 r. NIE _ _ _ SO-07.512.43.2016
11. Stowarzyszenie „GLUKUSIE” 22.11.2016 r. 1. 1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2) Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 3) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 4) Działalność charytatywna; 5) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 6) Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618,788 i 905); 7) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 8) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 13) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacji, oświata i wychowanie; 14) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; 15) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 16) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 17) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 18) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 19) Promocja i organizacja wolontariatu; 20) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 21) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 22) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 2. Rzeczpospolita Polska 3. 1) Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 2) Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, 3 ) Kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz, 4) Organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, 5) Organizowanie wydarzeń rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych, edukacyjnych , propagujących zdrowy i aktywny tryb życia w formie stacjonarnej oraz wyjazdowej, 6) Prowadzenie działalności wydawniczej, 7) Współpracę z instytucjami edukacyjnymi, oświatowymi, opiekuńczymi, kulturalnymi i innymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia, 8) Udzielanie pomocy materialnej, 9) Gromadzenie i pozyskiwanie środków rzeczowych, finansowych oraz usług przeznaczonych na realizację celów statutowych. ul. Rakowicka 37/1 31 - 510 Kraków Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Karolinę Łośko Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej. Uchwała z 14.11.2016 r. NIE - - - SO-07.512.44.2016
12. WSPÓLNA MAŁOPOLSKA 12.12.2016 r. 1.1 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządności terytorialnej, 2. Obrona i reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego, 3. Zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych. 2. Rzeczpospolita Polska 3.1. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, 2. Organizacja publicznej debaty i konferencji na temat rozwoju idei samorządności oraz działalności instytucji publicznych, 3. Organizacja konferencji, sesji naukowych, konkursów, wystaw, imprez sportowych i rekreacyjnych, koncertów muzycznych i innych wydarzeń kulturalnych, 4. Współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi i innymi podmiotami o podobnym profilu działania w zakresie realizacji celów statutowych, 5. Współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi, 6. Współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną i sportową, 7. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, 8. Organizowanie działalności badawczej i szkoleniowej o tematyce związanej z realizacją celów Stowarzyszenia, 9. Promocja i udział w inicjatywach kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych, 10. Prowadzenie działalności doradczej i konsultacyjnej dla przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych działaczy samorządowych, 11. Inne formy współdziałania z organami jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami związanymi z działalnością społeczną, gospodarczą, kulturalną, 12. Udział w życiu publicznym poprzez uczestnictwo w debatach publicznych, a także poprzez desygnowanie swoich członków na kandydatów w wyborach na szczeblu samorządowym i krajowym, 13. Organizację szkolenia dla osób podejmujących działalność publiczną, 14. Organizację lub współorganizację lub wspierając akcje społeczne i charytatywne. ul. Traugutta 24/6 30 - 549 Kraków Członkami Zarządu są: Jan Golba - Prezes Maciej Ostrowski - I Wiceprezes Agata Szuta - II Wiceprezez Witold Latusek - Sekretarz Marcin Kiwior - Skarbnik Jan Golonka - Członek Zarządu Wojciech Skucha - Członek Zarządu. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Przedstawiciela, którym każdorazowo jest Prezes Zarządu. Stowarzyszenie w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych reprezentuje trzech członków Zarządu - w tym Prezes i Skarbnik działając łącznie. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej. Uchwała z 3.11.2016 r. NIE - - - SO-07.512.45.2016
13. PRYNCYPIUM 27.12.2016 r. 1. 1. Cel Stowarzyszenia to: a) wspieranie i upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, społecznych, kulturalnych i artystycznych, b) promowanie międzypokoleniowej aktywności twórczej, komunikacji interpersonalnej i rozwoju osobistego, c) integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, d) popularyzowanie historii, dziedzictwa narodowego, rozwoju świadomości narodowej i kulturowej. 2. Rzeczpospolita Polska 3.1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a) działalność charytatywną i wolontaryjną, b) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie z celami Stowarzyszenia, c) organizowanie wykładów, prelekcji, warsztatów, seminariów oraz innych form edukacyjno-informacyjnych, d) działalność wydawnicza i medialna w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu i masowego komunikowania, e) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, f) współpracę z innymi organizacjami, g) wspieranie innych organizacji, podmiotów oraz osób, prowadzących działania zbieżne z celami Stowarzyszenia, h) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, i) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz. ul. Szlak 13/37 31 - 161 Kraków Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Magdalenę Wadowską Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej. Uchwała z 18.12.2016 r. NIE - - - SO-07.512.46.2016
14. BUNGA BUNGA RACING 23.01.2017 r. 1.1. Popularyzowanie wyczynowego sportu motorowego. 2. Udział w zawodach motocyklowych. 3. Organizowanie turystyki motocyklowej. 2. Województwo Małopolskie 3. 1. Udział w zawodach motocyklowych. 2. Udział w zorganizowanych szkoleniach i treningach. 3. Rozwijanie współpracy z innymi klubami, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi z kraju i zagranicy w celu rozwoju współpracy w dziedzinie motoryzacji, sportu motorowego i turystyki motorowej. 4. Wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji powierzonych przez organy administracji państwowej i Polski Związek Motorowy. 5. Organizowanie zawodów sportowych i turystyczno - motorowych. ul. Pułaskiego 8/32 30 - 305 Kraków Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Wojciecha Adamczyka Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej. Uchwała z 12 .01.2017 r. NIE - - - MS-03.512.2.2017